Algemene Voorwaarden

 1. Advocatenkantoor Saris is een eenmanszaak. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door cliënten aan Advocatenkantoor Saris worden verstrekt. Door aanvaarding van de opdracht, komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen Advocatenkantoor Saris en de cliënt. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 wordt hierbij uitgesloten. De aanvaarding leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.
  Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op degenen die, al dan niet in loondienst van Advocatenkantoor Saris, werkzaamheden zullen verrichten voor Advocatenkantoor Saris.
 2. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Saris is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico dat Advocatenkantoor Saris draagt in verband met de verzekering.
  Indien er geen dekking wordt geboden door de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Saris beperkt tot de hoogte van de werkzaamheden die het desbetreffende jaar bij cliënt in rekening zijn gebracht, doch maximaal € 7.000,–.
 3. Eventuele vorderingsrechten jegens Advocatenkantoor Saris vervallen zes maanden na het moment waarop de cliënt die dit recht meent te hebben, bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dit recht.
 4. Verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (het uitvoeren van) de opdracht geen rechten ontlenen.
  De aanvaarding van de opdracht wordt schriftelijk aan de cliënt bevestigd. Hierin wordt ook melding gemaakt van de geldende tarieven. Naast het geldende en overeengekomen tarief, worden bij cliënt ook in rekening gebracht, btw, 7% kantoorkosten alsmede verschotten, onder andere bestaande uit griffierechten, reiskosten, leges, deurwaarderskosten.  Advocatenkantoor Saris behoud zich het recht voor om jaarlijks de tarieven aan te passen in verband met maatschappelijke prijsontwikkelingen.
 5. Advocatenkantoor Saris wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen aansprakelijkheid voor vorderingen van derden die voortvloeien uit door Advocatenkantoor Saris verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient voorts de kosten die voortvloeien uit een verweer tegen aansprakelijkheid aan Advocatenkantoor Saris te vergoeden.
  Op de overeenkomst van opdracht en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank Rotterdam.
 6. De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Advocatenkantoor Saris voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling van de declaraties, kan Advocatenkantoor Saris aanspraak maken op de geldende wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten.
  Voor aanvang van de werkzaamheden zal een voorschot worden gevraagd van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Saris heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, totdat het voorschot en/of de declaratie is betaald. Een voorschot wordt verlangd in betalende en in toevoegingszaken.

 

Klachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Saris en de cliënt.

2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. De advocaat heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak. Deze algemene voorwaarden zijn bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan Deken van de Orde van Advocaten in het betreffende arrondissement.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Saris, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht

en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling

geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.